• 4
  • 3a
  • 2a
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Ondertekening van het KinderrechtenNU-convenant met het Bestuur van de Gemeente Maassluis

op .

Burgemeester en Wethouders sluiten KinderrechtenNU-overeenkomst 4 oktober 2011
Nieuwe burgercommissie: Raad Kinderrechtenambassadeurs
Start verkiezingen Kinderrechtenambassadeurs op de basisscholen en 22 november wordt de Raad geïnstalleerd.

Dinsdag 4 oktober 2011 zal de overeenkomst worden ondertekend door Burgemeester Karssen, namens de gemeente en door Willemijn Dupuis, namens de stichting KinderrechtenNU. De handtekening van de burgemeester is het startschot van de nieuw op te richten Raad voor Kinderrechtenambassadeurs in Maassluis.

Eerste Kinderrechtencoach van Nederland gaat samen met kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar –de Kinderrechtenambassadeurs - bouwen aan een gemeente die voor kinderen fijn is om in op te groeien. Kinderrechtenambassadeurs adviseren Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd. De basis van advies zijn de kinderrechten en de daarbij behorende plichten. KinderrechtenNU begeleidt het proces.

Jaarlijks zullen op de basisscholen in Maassluis de Kinderrechtenambassadeurs worden gekozen om hun medeleerlingen te vertegenwoordigen in de kinderraad - Raad Kinderrechtenambassadeurs - van Maassluis.

Kinderen krijgen alle kans om mee te denken, mee te praten, mee te beslissen en mee te helpen aan een fijne en een sociaal vriendelijke leefomgeving, zoals in de wijk, op school, of op de sportclub. Zij leren initiatief te nemen en hun eigen verantwoordelijkheid te ontdekken. Zij maken kennis met mensen om hen heen voor wie zij iets kunnen betekenen, en die voor hen iets kunnen betekenen. Zij koppelen hun kennis, ervaringen en de acties terug naar de leerlingen van hun school.

Van het Bestuur van de gemeente Maassluis wordt verwacht, dat het Bestuur het Verdrag inzake de Rechten van het Kind kent en gebruikt als basis voor haar integraal jeugdbeleid en zorgt dat het verdrag een preventieve werking krijgt en implementeert in de samenleving. Een ambtenaar krijgt de functie Kinderrechtencoach en is spil en aanspreekpunt voor alle partijen.
Het Bestuur van de gemeente en de professionals rondom kinderen worden door de Kinderrechtenambassadeurs op de hoogte gehouden van de kinderwereld. Beleid wordt gemaakt met de kinderen en niet over de kinderen. Maasluis investeert in de kinderen nu en zo ook in de opvoeder van later.

Op 22 november, in de maand van de Rechten van het Kind, vindt de feestelijke installatie van de gekozen Kinderrechtenambassadeurs plaats door het gemeentebestuur.

Kinderen krijgen een stem
Het uitgangspunt van de jeugdparticipatie in Maassluis is dat kinderen meedenken en meepraten over zaken die hen aangaan binnen het kader van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Maassluis wil samen met de gekozen kinderen een essentiële bijdrage leveren om kinderen op jeugdige leeftijd te laten beseffen dat zij rechten en plichten hebben en deze bespreekbaar maken. Op deze manier worden kinderen, samen met hun ouders en andere opvoeders betrokken bij verschillende onderwerpen die in de wijk spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, de speelruimte, sportbeleid, sfeer en omgang in de wijk. Zo kan dit initiatief een voordeel voor iedereen opleveren.

Dit betekent dat de zoektocht via de basisscholen naar Kinderrechtenambassadeurs uit groep 7 die alle kinderen in Maassluis gaan vertegenwoordigen, begint. Wie durft?

Kinder- en jongerenparticipatie vormt een belangrijk speerpunt binnen het project Veilig Opgroeien in Maassluis. Participatie stimuleert kinderen en jongeren op te groeien tot zelfstandige en mondige burgers, die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. In mei 2011 heeft het college ingestemd met het voorstel om de gemeente gevraagd en ongevraagd te laten adviseren door de Raad van Kinderrechtenambassadeurs. Alle kinderen uit de groepen 7 in Maassluis kunnen zich vanaf nu op school aanmelden voor de verkiezing van deze uitdaging via hun basisschool. Elke basisschool in Maassluis levert twee Kinderrechtenambassadeurs. De Kinderrechtenambassadeurs komen elke maand in het stadhuis bijeen met de kinderrechtencoach van Maassluis, tevens de eerste kinderrechtencoach in Nederland.

Op het gebied van jongerenparticipatie worden in Maassluis al diverse activiteiten ondernomen. Zo maken jongeren filmclips voor de mediacampagne Veilig Opgroeien/Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Leerlingen van het voortgezet onderwijs vervullen maatschappelijke stages en via ingevulde enquêtes door jongeren weet het preventieteam Veilig Opgroeien hoe jongeren hun wereld beleven en kan daarop afgestemd worden. Deze vormen van participatie zijn met name gericht op interactie en meedoen. Er is echter geen mogelijkheid voor kinderen om mee te praten over het beleid voor hun eigen leeftijdsgenoten en hun leefomgeving. Daar komt met de Raad van Kinderrechtenambassadeurs verandering in.