• 2a
 • 4
 • 3a
 • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

KinderrechtenNU slaat brug tussen onderwijs, opvoeding en zorg

 • KinderrechtenNU geeft kinderen het woord over hun leefomgeving, thuis, in de wijk, op school en de wereld.
 • KinderrechtenNU creëert een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen waarin alle onderwerpen vanuit het kinderrechtenverdrag bespreekbaar zijn.
 • KinderrechtenNU heeft haar werkwijze met kinderen voor kinderen en hun opvoeders, beleidsmakers en professionals rondom kinderen ontwikkeld.
 • KinderrechtenNU is innovatief, preventief en uniek in de manier waarop het kinderrechtenverdrag - met de Kinderrechtenchecklist - in de praktijk vertaald wordt.
 • KinderrechtenNU laat kinderen zelf opkomen voor hun rechten en hun verantwoordelijkheid daarin door de vragen te stellen ‘wat heb jij nodig om op te groeien, hoe gaan we met elkaar om en hoe zorgen we voor elkaar’
 • KinderrechtenNU leert kinderen dat zij er nooit alleen voor staan en biedt hen een overzicht van hulpverleners om hen heen, in de gemeente en in Nederland.
 • KinderrechtenNU biedt kinderen de ruimte ervaringen te delen -leuke, minder leuke en slechte -. Hierdoor roept KRNU signalen op om misstanden aan de kaak te stellen.
 • KinderrechtenNU leert kinderen voor zichzelf op te komen en aan de bel te trekken met name in geval van pesten, kindermishandeling en eenzaamheid.
 • KinderrechtenNU werkt met partnerorganisatie(s) samen die zo nodig de leefwereld en de leefomgeving van een kind of van kinderen samen verbetert.
 • KinderrechtenNU zorgt voor borging, monitoring daarvan en onderzoek naar resultaten.
 • KinderrechtenNU implementeert en toetst naleving van het verdrag door middel van kinderparticipatie.
 • KinderrechtenNU bespreekt met kinderen de intentie van het verdrag en de samenhang die er is tussen de verschillende kinderrechten. Voor de kennisoverdracht van de artikelen uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werken we samen met andere organisaties.
 • KinderrechtenNU heeft tools ontwikkeld om kinderen mee te laten denken, mee te laten praten en mee te laten beslissen over het inrichten van een omgeving waarin hun welzijn en belang centraal staat.
 • KinderrechtenNU anticipeert op ontwikkelingen van kinderen in de samenleving en actualiseert haar tools zo nodig. Dit blijft een continue proces.
 • KinderrechtenNU adviseert de overheid bij het bevorderen van kinderparticipatie, het welzijn van alle kinderen en bij het bewaken van het toezicht op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen.
 • KinderrechtenNU bevordert samenwerking tussen onderwijs, opvoeding en jeugdgezondheid. KinderrechtenNU ondersteunt professionals in onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg bij de implementatie van de tools in hun beroepspraktijk.
 • KinderrechtenNU is uitsluitend preventief in haar werkwijze die raakvlakken hebben met onderwijs, opvoeding en zorg. Samenwerking is nodig voor de borging van de werkwijze.
 • KinderrechtenNU streeft er naar dat het belang van het kind voorop staat bij alle maatregelen die kinderen aangaan.
 • Met de werkwijze van KinderrechtenNU kan de overheid haar beleid laten toetsen door kinderen.
 • KinderrechtenNU streeft naar meetbaarheid door middel van wetenschappelijk onderzoek.
 • KinderrechtenNU geeft kinderen het woord over hun leefomgeving, thuis, in de wijk, op school of op de sportclub. Daardoor leren zij initiatief te nemen en hun eigen verantwoordelijkheid te ontdekken. Zij maken kennis met mensen om hen heen voor wie zij iets kunnen betekenen, en die voor hen iets kunnen betekenen.
 • KinderrechtenNU is hierbij een partner voor gemeenten en andere organisaties en ontwikkelt samen een visie op kinderrechten.