KinderrechtenNU
Tools for life!

KinderrechtenNU zet zich in voor het recht doen aan kinderen, om echt tot je recht te kunnen komen in het leven! KRNU geeft het kind de kans om zelf na te denken over wat het nodig heeft om veilig, gezond en gelukkig op te groeien en hierin een eigen stem te hebben. KRNU laat de kinderen hierbij ook nadenken bij wie zij terecht kunnen als het even niet meer gaat.

KRNU hanteert het VN-Kinderrechtenverdrag om ruimte te maken voor het eigen verhaal van de kinderen, door de vraag te stellen ‘Wat heb je nodig om op te groeien?’ en hen helpen na te denken hoe het anders kan. Zo weten kinderen dat zij er niet alleen voor staan.
En zo weten wij – ouders en professionals – of de huidige voorzieningen en bescherming toereikend zijn.

KinderrechtenNU, tools for life!

KRNU laat volwassenen – ouders en professionals – ontdekken hoe zonder oordeel te luisteren naar wat het kind te vertellen heeft, zodat zij het kind tijdig en adequaat kunnen bijstaan en hulp kunnen bieden bij wat het kind nodig heeft.

Dit doet KRNU door: 

1. Training aan professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ): ‘KinderrechtenNU in de klas’

Dit is een training ‘Train de trainer’ waarbij geleerd wordt hoe je kinderen kunt empoweren en hoe je de regie houdt in de preventieve - en curatieve zorg.
Samenwerking met de professionals in en rond de school staat hierbij voorop.
De ouders zijn betrokken en nemen kennis van de tools for life.
De kinderen leren hun leven en leefomgeving in kaart te brengen en aan de bel te trekken als zij hulp nodig hebben. 

Zij leren dat ze er niet alleen voorstaan en bij wie zij in school terecht kunnen als er een hulp nodig is. Alle onderwerpen uit het Kinderrechtenverdrag - dus ook de moeilijke - worden bespreekbaar voor professionals, ouders en kinderen.


2. Presentatie ‘KinderrechtenNU in de klas’ & Kinderrechtencoach voor opvoeders en professionals in het onderwijs, opvoedingsondersteuning en de zorg.

In deze presentatie bespreken wij hoe we kunnen realiseren dat kinderen voor de puberteit beter uitgerust worden voor hun toekomst.
- Hoe kunnen we professionals en ouders daarbij betrekken?
- Wat levert het op voor school?

- Wat levert het op voor een gemeente?

- Wat levert het op voor thuis?

- Hoe kunnen we Kinderrechten in het dagelijkse leven gebruiken en naleven?

- Wat betekent een Kinderrechtencoach voor de gezondheid in Nederland?


3. Advies aan gemeentes betreffende de aanstelling van een Kinderburgemeester, Kindercollege en/of Kindergemeenteraad.

Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie: van de kinderen zelf kunnen we horen of we voldoende voorzieningen en bescherming bieden. 

KinderrechtenNU heeft een stappenplan ontwikkeld wat kinderen in staat stelt ongevraagd en gevraagd input te leveren en zo mee te helpen aan een Kinderrechtenproof beleid.


4. Advies aan gemeentebeleidsambtenaar onderwijs, jeugd en zorg. 

De Kinderrechtenchecklist biedt de ambtenaar een overzicht en de samenhang van de Kinderrechten.

- Zijn voorzieningen en bescherming toereikend?

- Hoe leren kinderen participeren in onze samenleving?

- Aanstellen van de Kinderrechtencoach, waarom?


KinderrechtenNU vormt een basis in de ontwikkeling voor burgerschap en positieve gezondheid. Kinderen leren met andere ogen naar hun eigen leven te kijken, en daarmee hun leven en leefomgeving in kaart te brengen en erover te praten met anderen. 

De aanpak is preventief en leidt in vele gevallen tot eerder hulp en een interventie op maat. Daarmee zetten we de daling in van het enorme cijfer kindermishandeling.
De aanpak kan leiden tot een kostenbesparing in onderwijs, jeugd en zorg.
Professionals en ouders worden bij het proces betrokken.
De Kinderrechtenchecklist is een basisinstrument om de Preventiematrix Jeugd nog beter te gebruiken.


5. Een participatiedag voor kinderen, ouders en professionals: Kinderrechtendag in de gemeente…

KinderrechtenNU kan de gemeente helpen een Kinderrechten-dag te organiseren. Het doel van een inderrechten-dag is de kinderen te laten ervaren, hoe zij mee kunnen zorgen, mee kunnen helpen aan een fijne leefomgeving voor iiedereen. De kinderen mogen zelf bedenken wat daarvoor nodig is. Het is een oefening in hun sociale ontwikkeling.

Het  Verdrag inzake de Rechten van het Kind is deze dag meer dan alleen een blauwdruk; het krijgt een betekenis.


Voor kinderen een spannende verkenning, voor volwassenen een leerzame ervaring. Vragen die centraal staan zijn:
- Hoe gaan we met elkaar om?
- Hoe zorgen we voor elkaar?
- Hoe kunnen we elkaar helpen?
Ook kan het inspiratieboek van Kindvriendelijk.NU helpen met andere organisaties deze dag op te tuigen. 

Willemijn Dupuis is initiatiefnemer van KinderrechtenNU, met input en hulp vanuit het wetenschapsveld, de praktijk en vooral van de kinderen zelf.

Foto's: Sanne te Pas

Bestuursleden

Hugo Crul - waarnemend voorzitter
Margretha Du Carmo Krabbe - bestuurslid
Rafie Greve - penningmeester

Contact

Voor meer informatie en aanvragen producten:

Mail: info@kinderrechten.nu

Bel: 06-4142 6600


ANBI-Status ANBI-status

Twitter

@KinderrechtenNU

@willemijndupuis

@KinderMeldcode

Ambassadeurs van KinderrechtenNU - Maya Aumaj, communicatieadviseur, Kinderrechtenambassadeur • Ruud van Bennekom, directeur Nederlands Genootschap van Burgemeesters • Jolanda van Boven, juriste desk zorgwetten • Hans Butselaar, voorzitter Raad van Bestuur CJG Rijnmond • Martine Delfos, psycholoog, ‘Luister je wel naar mij?’ • Heleen Dupuis, oud-hoogleraar medische ethiek • Duymaer van Twist, oud-inspecteur generaal Iman • Iman Ebdul, kinderrechtenambassadeur • Leonard K. Geluk, voorzitter College van Bestuur De Haagse Hogeschool • Daan de Haas, wethouder gemeente Zuidplas •  Cees Hoefnagels, wetenschappelijk onderzoeker • Monique L’Hoir, GGD Noord Oost Gelderland, bestuurslid KRNU • Peter Hulsen, directeur Ouders & Onderwijs • Els Jonker, jeugdarts, kindermantelzorg • Annettevan der Knaap, onderzoeker gevolgen van kindermishandeling, Films for Change • Bernadette van Oers, sector-manager GGD West Brabant • Diantha Rumahlewang, toezichthouder in onderwijs, voorzitter KRNU • Esther Taute, jeugdarts GGD West Brabant, lid Health Innovation School 2018 in Nijmegen • Mark Weekenborg, beleidsadviseur PO-Raad, Curriculum.nl • Herman Wijffels, oud-hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering • Jan Willems, oud-hoogleraar Rechten van het kind - Daarnaast heeft KinderrechtenNU een groot netwerk en maakt daar vaak gebruik van.

© Copyright KinderrechtenNu - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.