'Je staat er niet
alléén voor!

KinderrechtenNU
Door en voor kinderen

“De stem van een kind kan heel waardevol zijn. Hoe zouden we dat kunnen negeren?!”

Visie

Kinderrechten? ...beginnen bij kinderparticipatie. Kinderen van jongs af aan en op een natuurlijke wijze dit laten ontdekken en leren oefenen is een voorwaarde voor een goed functionerende participatiesamenleving.
Alleen door het van henzelf terug te horen, weten we pas of voorzieningen toereikend voor hen zorgen en genoeg bescherming bieden. Implementatie van het kinderrechtenverdrag krijgt op die manier voor alle kinderen in Nederland een echt betekenisvolle inhoud en kans. 


Missie

Alle kinderen in Nederland vertrouwd maken met het nadenken over wat zij zelf nodig hebben om goed op te groeien, als ervaringsdeskundigen met een eigen levensverhaal. Op school, thuis of waar zij zich ook bevinden. Op tijd, voordat het te laat is. Alle kinderen bewust maken dat ze er nooit alleen voor staan en de weg weten in hun eigen Sociale Kinderkaart.

“Het is belangrijk dat we de intentie van de kinderrechten onder de aandacht brengen van kinderen en opvoeders.”

Wettelijk kader KRNU

Invulling Wet sociale veiligheid in de school.
Preventieve invulling Wet publieke gezondheid.
Preventieve invulling Jeugdwet.
Aanvulling Wet verplichte hulpcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
KinderrechtenNU in de klas is een vertrekpunt voor burgerschapsvorming en participatie.
Implementatie in samenleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

We gunnen alle kinderen de paradigmashift: in plaats van ‘Wat zijn je rechten?’ de vraag ‘Wat heb je nodig om veilig, gezond en gelukkig op te groeien?’

Het KRNU-concept is een overkoepelend instrument, waarbij je heel vernieuwend van het kind zelf, als eigen ervaringsdeskundige van zijn/haar eigen leven, hoort wat er extra nodig is op individueel, groeps-, cq buurtniveau.

Het rust kinderen toe om dit zelf te vertellen, door spelenderwijs op basis van het Kinderrechtenverdrag te leren reflecteren op zichzelf, het eigen leven en dat van de ander, op wat nodig is om goed op te groeien.

Dit geeft empowerment voor elk kind. KRNU laat kinderen eigen tools ontwikkelen om aan de bel te leren trekken als zij onze hulp nodig hebben.
Dat is het internationaal recht van het kind! En vervolgens hebben we met elkaar in Nederland een scala van interventies al klaar staan, als blijkt dat er iets niet in orde is. Deze interventies kunnen echter nu krachtiger en specifieker op vraag ingezet worden, met nog meer maatwerk, en zullen dan dus nog beter uit de verf komen en hun beoogde opbrengst hebben.

KRNU heeft als handvat voor kinderen de KinderHulpcode ontwikkeld: ‘Zoek een volwassene die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt. Zoek net zo lang totdat je deze volwassene hebt gevonden’.

Samen met kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar vertaalde KRNU het kinderrechtenverdrag in de Kinderrechtenchecklist, die kinderen en volwassenen op een laagdrempelige manier bewust maakt van kinderrechten.

Met het concept van KRNU wordt in de klas de brug gevormd tussen gezondheid en zorg vanuit opvoeden en onderwijs, de cure en de care verbonden.

KRNU-concept is een preventieve aanpak en werkt aan weerbaarheid.

Dit is een van de verantwoordelijkheden uit het Besluit Publieke Gezondheid.


Urgentie

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bestaat uit voorzienings-, beschermings- en participatierechten. Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het naleven van het Kinderrechtenverdrag en moeten er alles aan doen om te voorkomen dat het kind in aanraking komt met:
• kindermishandeling
• zich alleen voelen
• huiselijk geweld
• verwaarlozing
• geestelijk of lichamelijk geweld
• seksueel misbruik
• gevolgen van een vechtscheiding
• overgewicht
• verslaving
• te weinig slaap
• te weinig aandacht krijgen
• de gevolgen van armoede
• er niet bij horen
• pesten
• criminaliteit
• radicalisering

“Preventie is een mindset!"
"Voor het onderwijs? een kleine investering met een hoog rendement!"

“Deze methodiek is belangrijk, omdat het zorgt voor een brug tussen onderwijs en jeugd/zorg.”

De professional

De professional in het onderwijs en de (jeugd)gezondheidszorg krijgen met KRNU een nieuw ontmoetingsplatform om anno 2018 de connectie met het kind en elkaar te optimaliseren, en zo cure en care rond het kind te verweven.
KRNU biedt professionals trainingen en workshops voor expertise-ontwikkeling met het KRNUconcept en de KRNU-toolkit.
KRNU brengt de professionals rondom het kind dichter bij elkaar, in gezamenlijk optrekken bij advies en hulp.
KRNU ondersteunt de professionals in het onderhouden van hun expertise voor duurzaam en betekenisvol borgen van het KRNU-concept.
Ook voor de professionals geldt: “Je staat er niet alleen voor!‘


Producten

1. Training Kinderrechtencoach
2. Toolkit ‘Schoolkinderrechtencoach’
 • Draaiboek & Stappenplan workshop KRNU in de klas
 • KinderrechtenNUspel
 • Kinderrechtenchecklist-kind
 • Kinderrechtenchecklist-ouder
 • Kinderrechtenchecklist-professional
 • KinderHulpcodekaart
 • Sociale Kinderkaart
3. Advies, kader en Stappenplan Kinderraad & Kinderburgemeester
- (Handreiking Kinderparticipatie, de schakel naar democratie)
- (Video-reportage Vierde Landelijke Dag van Kinderburgemeesters)

4. Advies
5. Lezing
6. Workshop KinderrechtenNU
7. Denktank voor verdere ontwikkeling: KinderrechtenLab

NB.
Voor de training van de workshop KinderrechtenNU in de klas wordt gebruik gemaakt van "KinderrechtenNU, Films for Change" (trailer)  .

Willemijn Dupuis is initiatiefnemer van KinderrechtenNU, met input en hulp vanuit het wetenschapsveld, de praktijk en vooral van de kinderen zelf.

Foto's: Sanne te Pas

Bestuursleden

Hugo Crul - waarnemend voorzitter
Margretha Du Carmo Krabbe - bestuurslid
Rafie Greve - penningmeester

Contact

Voor meer informatie en aanvragen producten:

Mail: info@kinderrechten.nu

Bel: 06-4142 6600


ANBI-Status ANBI-status

Twitter

@KinderrechtenNU

@willemijndupuis

@KinderMeldcode

Ambassadeurs van KinderrechtenNU - Maya Aumaj, communicatieadviseur, Kinderrechtenambassadeur • Ruud van Bennekom, burgemeester gemeente Bunnik • Jolanda van Boven, juriste desk zorgwetten • Hans Butselaar, voorzitter Raad van Bestuur CJG Rijnmond • Martine Delfos, psycholoog, ‘Luister je wel naar mij?’ • Heleen Dupuis, oud-hoogleraar medische ethiek • Ayo Duymaer van Twist, oud-inspecteur generaal Sociale Zaken • Ayman Ebdul, kinderrechtenambassadeur • Leonard Geluk, Algemeen Directeur VNG • Daan de Haas, wethouder gemeente Zuidplas • Cees Hoefnagels, wetenschappelijk onderzoeker • Monique L’Hoir, GGD Noord Oost Gelderland, bestuurslid KRNU • Peter Hulsen, oud-directeur Ouders en Onderwijs, adviseur en changemaker NCJ • Els Jonker, jeugdarts, kindermantelzorg • Susan Ketner, lector integrale aanpak kindermishandeling Hanzehogesschool • Annette van der Knaap, onderzoeker gevolgen van kindermishandeling, Films for Change • Bernadette van Oers, sector-manager GGD West Brabant • Diantha Rumahlewang, toezichthouder in onderwijs • Esther Taute, jeugdarts GGD West Brabant, lid Health Innovation School • Mark Weekenborg, beleidsadviseur PO-Raad, Curriculum.nu • Herman Wijffels, oud-hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering • Jan Willems, oud-hoogleraar Rechten van het kind - Daarnaast heeft KinderrechtenNU een groot netwerk en maakt daar vaak gebruik van.

© Copyright KinderrechtenNu - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.